Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky bodyworld.sk platí pro nákup v internetovém obchodě www.bodyworld.sk a jeho podstránkách. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bodyworld.sk je BIO 5, sro, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, zapsaná v OR okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka 19167 / B, IČ: 35767715, DIČ: 2020244116, IČ DPH: SK2020244116.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami bodyworld.sk zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami bodyworld.sk zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Právní vztahy prodávajícího a spotřebitele výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 250 / 2007Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, jakož i předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

Kontrolní úřad:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Telefon: 02/58272 172-3; 02/58272 104
Fax: 02/58272 170
Email: ba@soi.sk

2. Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil as obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

3. Způsob uzavírání kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").

Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, způsobu přepravy zboží do sjednaného místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

4. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat:

1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů av případě výrazné změny ceny zboží.
2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Nezodpovídáme za:

1. Opožděné dodání zboží zaviněné poštou.
2. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
3. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
4. Výběr zboží kupjúcim. Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

5. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám.
2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

6. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

V souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

Právo na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž může použít formulář dostupný na naší internetové stránce. Formulář je možné vyplnit v počítači a následně vytisknout. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odeslány nejpozději v poslední den lhůty.

Spotřebitel je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu

BodyWorld
Elektrárenská 1
83104 Bratislava

Zboží se doporučuje zaslat jako balík doporučenou zásilkou, zboží není vhodné posílat dobírkou. Spotřebitel přiloží do balíku kopii daňového dokladu (faktura), který mu byl doručen spolu se zbožím a kopii doručenky vystavenou doručovatelem. Zboží je možné vrátit i osobně v některé z našich prodejen v Bratislavě a Nitře. Lhůta na vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů na účet, který spotřebitel uvedl ve formuláři. Při odstoupení od smlouvy budou stejně refundovány náklady dodání zboží v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který prodávající nabízí (tj běžné poštovné za doručení zásilky Slovenskou poštou) .V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady spotřebitele.

7. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. V případě pokud:

  • se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění vady vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže
  • se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit
  • se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
  • se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytující chybu po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se spotřebitel domnívá, že ho prodávající poškodil, nebo nedostál svým závazkům, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu mailem na adrese obchod@bodyworld.sk. Jestli se prodávajícímu nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, spotřebitel má také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetovýchstránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. Platební podmínky

V internetovém obchodě www.bodyworld.sk může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště.

online platba - platba prostřednictvím platebního systému 24-pay, který podporuje online platby od následujících bank: Česká spořitelna, Raiffeisen bank a Komerční banka. Pro úspěšné zrealizování platby stačí mít účet v jedné z uvedených bank. V případě, že se vaše banka v seznamu, systém vám poskytne údaje k bankovnímu převodu.

platba kartou online - platba kreditní nebo debetní kartou VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Tímto způsobem můžete platit bez ohledu na to, která banka vám kartu vydala. Funguje jako internet banking, ale místo čísla účtu zadáváte údaje o vaší platební kartě. Zadávání těchto informací probíhá na zabezpečené stránce platebního systému 24-pay, my se k žádným údajům o Vaší kartě nedostaneme.

hotovost - platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru v prodejnách s registrační pokladnou. Platbu je také možné uhradit kartou přes platební terminál.

9. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. Objednávka je akceptována a expedována ve lhůtě do 2 pracovních dnů. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu. Internetový obchod www.bodyworld.sk dodává své produkty prostřednictvím:

  • Zásilkovna - objednané zboží si vyzvednete na vámi vybrané pobočce (Z-point) v síti výdejních míst společnosti Zásilkovna. Zboží bude doručeno na pobočku nejpozději 2. pracovní den po podání zásilky, přičemž o jeho připraveni budete informováni SMS zprávou a emailem. Na vyzvednutí svého zboží máte vždy 7 dní.
  • kurýr GLS nebo IN TIME - objednané zboží bude doručeno prostřednictvím kurýrní služby do 2 pracovních dnů od akceptace objednávky a následného odeslání zboží.

10. Dodací náklady

V souladu s čl. 10. obchodních podmínek si prodávající účtuje k ceně objednaného zboží následující ceny za dodání:

Cena objednávky Zásilkovna Kurýr GLS / IN TIME
0 Kč až 999 Kč zdarma / 30 Kč 70 Kč
1000 Kč až 1999 Kč zdarma 40 Kč
2000 Kč a více zdarma zdarma

Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platí pro Českou republiku. V případě jakýchkoli změn Vás budeme kontaktovat.

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání ). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.428/2002 Zz o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kategorie

Cíle

Výrobci

Shop Roku 2014
Dnes je 21.April 2018, meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Bodyworld - doplnky výživy
Kontakt
BodyWorld
Elektrárenská 1
83104 Bratislava
Sledujte nás

Možnosti online platby
TrustPay - platobný systém